Uslovi korišćenja

1. UVODNE ODREDBE

Ovim Opštim uslovima korišćenja on-line shopa (E-laboratorije) definisu se prava i obaveze između:

  • Naručioca usluga (KORISNIK)
  • Laboratorija BIOMEDICA (PRUŽALAC USLUGA)

Ovi uslovi se odnose na naručivanje laboratorijskih analiza preko internet stranice https://www.biomedicazavod.rs (ON-LINE SHOP, E-LABORATORIJA).

Pristupanjem i ostavljanjem podataka na navedenoj internet stranici, KORISNIK potvrđuje da je upoznat sa Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti i obradi podataka o ličnosti i da se sa njima slaže.

 

2. TERMINI I DEFINICIJE

E-LABORATORIJA: Funkcionalnost internet stranice https://www.biomedicazavod.rs koja omogućava KORISNIKU da formira laboratorijsku listu, izabere i plati laboratorijske usluge, i dogovori vreme i mesto uzorkovanja.

LABORATORIJSKE ANALIZE: Skup laboratorijskih analiza dostupnih za izbor na E-LABORATORIJI. Napomena: Neke analize, kao što su genitalni brisevi, su dostupne samo na određenim mestima PRUŽAOCA USLUGA.

LABORATORIJSKE USLUGE: Postupci kao što su vađenje krvi ili uzimanje genitalnih briseva koji se automatski dodaju uz određene analize. KORISNIK ne može izabrati analize bez ovih usluga.

SPORAZUM: Formular koji KORISNIK popunjava na E-LABORATORIJI zahtevajući usluge PRUŽAOCA USLUGA.

 

3. OPŠTI USLOVI

Portal E-laboratorija omogućava KORISNIKU da brzo i lako formira laboratorijsku listu izvan prostorija PRUŽAOCA USLUGA.

3.1. Korišćenjem E-LABORATORIJE, KORISNIK može kreirati laboratorijsku listu dodajući analize u korpu. Sve izabrane analize nalaze se u laboratorijskoj listi gde KORISNIK može pregledati i izmeniti izbor. Cene analiza i usluga su vidljive i iskazane u dinarima.

3.2. Nakon potvrde laboratorijske liste, KORISNIK treba da unese sledeće podatke: Ime i prezime, Datum rođenja, Pol, Kontakt telefon i E-mail adresu. Ako je KORISNIK maloletan ili lice sa smetnjama, roditelj ili staratelj treba da pruži podatke. KORISNIK je odgovoran za tačnost unetih podataka.

3.3. Nakon unosa potrebnih podataka, KORISNIK bira način plaćanja. Moguće opcije su plaćanje kreditnom ili debitnom karticom putem interneta ili plaćanje prilikom preuzimanja usluga. U slučaju plaćanja kreditnom ili debitnom karticom putem interneta, sredstva će biti rezervisana do momenta dolaska u laboratoriju a usluga mora biti iskorišćena u roku od 15 dana.

3.4. Kada KORISNIK potvrdi izbor, E-LABORATORIJA će generisati automatsku potvrdu porudžbine koja će biti poslata na navedenu e-mail adresu KORISNIKA. Ova potvrda će sadržati sve detalje porudžbine, kao i informacije o vremenu i mestu uzorkovanja.

3.5. Ako KORISNIK želi da otkaže ili izmeni porudžbinu, mora kontaktirati PRUŽAOCA USLUGA putem e-maila ili telefona najmanje 24 sata pre zakazanog termina uzorkovanja.

 

4. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

4.1. KORISNIK je odgovoran za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom naručivanja usluga putem E-LABORATORIJE.

4.2. KORISNIK je dužan da se pridržava svih uputstava PRUŽAOCA USLUGA u vezi sa pripremom za laboratorijske analize.

4.3. KORISNIK ima pravo na povraćaj novca u slučaju otkazivanja usluge, pod uslovom da je otkazivanje izvršeno u skladu sa odredbama iz tačke 3.5.

 

5. PRAVA I OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA

5.1. PRUŽALAC USLUGA je dužan da pruži laboratorijske usluge u skladu sa najvišim standardima i profesionalnom etikom.

5.2. Rezultati laboratorijskih analiza će biti dostupni KORISNIKU u dogovorenom roku. U slučaju kašnjenja, PRUŽALAC USLUGA će obavestiti KORISNIKA o razlogu kašnjenja.

5.3. PRUŽALAC USLUGA garantuje poverljivost svih podataka KORISNIKA.

 

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Sve eventualne sporove koji proizlaze iz ovih Opštih uslova rešavaće se mirnim putem, a u slučaju da to nije moguće, nadležan je sud u Beogradu.

6.2. Ovi Opšti uslovi mogu biti izmenjeni od strane PRUŽAOCA USLUGA bez prethodne najave. Važeća verzija uslova biće uvek dostupna na internet stranici https://www.biomedicazavod.rs.

6.3. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objave na internet stranici https://www.biomedicazavod.rs.