Politika kvaliteta

Zavod za laboratorijsku dujagnostiku ,,Biomedica’ (u daljem tekstu Zavod) je specijalizovana zdravstvena ustanova koja obavlja biohemijsku, mikrobiološku i patohistološku dijagnostiku za potrebe svojih korisnika.

Obaveza je Zavoda da omogući da pacijent, odnosno ordinirajući lekar, dobije tačan i pravovremen nalaz u funkciji lečenja. U tom cilju, Zavod  neprekidno obezbeđuje potreban stručni kadar, opremu, metode rada i potrošni materijal, ali i odgovarajuću organizaciju i tehnologiju rada, koja uključuje efikasan protok biološkog materijala, analitički rad i protok podataka.

Zadatak svih zaposlenih je da permanentno unapređuju svoju kompetentnost u skladu sa potrebama i dužnostima koje obavljaju kao i da sprovode usvojenu politiku i procedure u svom radu.

Zaposleni sa korisnicima komuniciraju korektno i bez diskriminacije, uz primenu najviših etičkih standarda sadržanih u Kodeksu ponašanja zaposlenih u Zavodu i u etičkim kodeksima strukovnih organizacija i udruženja. Zaposleni su obavezni da bezuslovno čuvaju i štite poverljivost informacija do kojih dolaze u komunikaciji sa korisnicima usluga.

Dobra komunikacija i saradnja sa korisnicima naših usluga u svim fazama pružanja usluga omogućava ostvarenje zadovoljavajućeg rezultata. Od prevashodne je važnosti pravovremeno i potpuno informisanje korisnika o svim aspektima procesa laboratorijskog ispitivanja i to je jedan od ključnih zadataka zaposlenih. Takođe, obavezno je i kontinuirano prikupljanje i korišćenje informacija o percepciji korisnika o tome da li je usluga laboratorije ispunila njihove potrebe i zahteve. 

Kvalitet rezultata laboratorijskog ispitivanja je imperativni zahtev koji se obezbeđuje precizno definisanom tehnologijom rada. Ona obuhvata sve faze procesa, od prijema pacijenata i uzoraka, označavanja uzetih uzoraka i statusa ispitivanja, preko trijaže biološkog materijala, laboratorijskog ispitivanja, održavanja uslova radne sredine i sredstava za rad, do pravovremenog izdavanja rezultata ispitivanja.

Pravilnost rada u navedenim procesima održava se  neprekidnim sprovođenjem  mera unutrašnje kontrole kvaliteta, učešćem u programima ispitivanja osposobljenosti i međulaboratorijskim poređenjima i nadzorom nad stručnim radom Zavoda. Na ovaj način, redovno se proveravaju dobijeni rezultati i obezbeđuje nepristrasnost i profesionalizam u pružanju usluga.

Kako bi se postigla efektivnost u radu, mi sprovodimo sistem sveobuhvatnog planiranja aktivnosti i resursa, čime se omogućava optimalno korišćenje postojećih kapaciteta i izvršavanje postavljenih zadataka.

Za rukovanje složenom opremom kojom Zavod raspolaže planira se i organizuje obuka zaposlenih koja se obavlja u Zavodu, ali i u drugim organizacijama i kod proizvođača opreme. Neprekidno se održava uspostavljeni sistem etaloniranja opreme koja se koristi za kontrolisanje, merenje i ispitivanje.

Imamo obavezu da stalno pratimo novine u laboratorijskoj dijagnostici, osvajajući ispitivanja novih parametara i uvodeći nove metode i postupke rada. Zato je naš stručni tim dužan da se stalno usavršava u oblasti medicinske biohemije i u drugim oblastima, u skladu sa naučnim dostignućima i prateći tehnološki razvoj.

Neprekidno radimo na identifikaciji potencijalnih rizika i njihovih uticaja na rezultate ispitivanja i bezbednost pacijenata i preduzimanje mera za njihovo smanjenje ili eliminaciju.

Primenom ove politike kvaliteta doprinosi se izvršavanju zadataka Zavoda i pruža sigurnost korisnicima. Zato su rukovodioci odgovorni da o tome upoznaju zaposlene u Zavodu i da obezbede da se ona primenjuje u svim njegovim organizacionim jedinicama, a svi zaposleni su obavezni da u radu dosledno primenjuju dobru laboratorijsku praksu i sistem menadžmenta Zavoda.

Zavod je opredeljen za pružanje izvrsne usluge i u tom cilju dosledno primenjuje sistem menadžmenta koji će redovno unapređivati i obezbeđivati usaglašenost sa standardom SRPS ISO 15189.

 

Beograd 01.12.2015.