APCR (rezistencija na aktivisani protein C)

Klinicki znacaj:
▼nasledna patološka rezistencija na aktivisani protein C; evaluacija pacijenata sa rekurentnim venskim tromboembolizmom, pacijentkinja sa ponavljanim pobačajimaili komplikacijama u trudnoći; udruženo sa mutacijama gena za faktor V Leiden
Uzorak:
cP
Metoda:
KGM
Stabilnost:
2-8ºC 1 dan
-20ºC 30 dana

-dva puta centrifugirati na 1500 g minimalno 15 minuta
Minimalna zapremina uzorka:
0.5 mL
Obrtno vreme:
do 4 dana uto/pet P/R 7/18
Cena: 2.400,00 din.