SLOBODNI RADIKALI ( Malondialdehid ) u urinu

Klinicki znacaj:
Slobodni radikali su atomi, molekuli ili grupe atoma i molekula koji su veoma reaktivni i nastaju u stanjima povišenog oksidativnog stresa. U stanjima povišenog oksidativnog stresa aktivnost slobodnih radikala je izrazito povećana pa dolazi do oštećenja ćelijske membrane zdravih ćelija i stvaranja malondialdehida. Malondialdehid je produkt koji nastaje tokom oksidacije masti slobodnim radikalima. Određivanjem nivoa malondialdehida indirektno se određuje nivo slobodnih radikala i nivo oksidativnog stresa.
Uzorak:
U, prvi jutarnji
Metoda:
HRG
Minimalna zapremina uzorka:
50 mL
Obrtno vreme:
2 sata
Cena: 500,00 din.